Zamknij

RAMPA KOLEJOWA W PALĘDZIU

20:43, 22.02.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

RAMPA KOLEJOWA W PALĘDZIU – Razem zawalczmy o  zmiany!

 

Rampa kolejowa w Palędziu w nomenklaturze kolejowej punkt ładunkowy znajduje się przy torze nr 12 na linii nr 3 Warszawa Zachodnia–Kunowice położony przy ulicy Pocztowej pomiędzy miejscowością Palędzie oraz Dąbrówka w gminie Dopiewo w powiecie poznańskim. Jej zarządcą są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych z oddziałem w Poznaniu.

 

Obecnie wieś Dąbrówka jest na drugim miejscu pod względem liczby mieszkańców w gminie Dopiewo co wskazuje na mocne zurbanizowanie tej części gminy włączając w to tereny przyległe do terenów kolejowych i samej rampy kolejowej. Natomiast miejscowość Palędzie jest zamieszkałe w znacznej części przez mieszkańców z długoletnim meldunkiem, którzy jako pierwsi zwrócili uwagę na uciążliwość wynikającą z funkcjonowania rampy kolejowej. W rejonie linii kolejowej i przynależącego toru ładunkowego powstają wciąż nowe zabudowania mieszkalne.

Historia rampy kolejowej

Wskazuje się powstanie dworca kolejowego wraz z punktem ładunkowym na okres międzywojenny.

Początkowo był to obiekt wojskowy, który z czasem stał się miejscem wykorzystywanym przez pobliskie przedsiębiorstwa związane m.in. z rolnictwem. Przez długi czas rampa kolejowa była wykorzystywana w niewielkim stopniu jak poinformowali nas mieszkańcy Palędzia. W pierwszej dekadzie XXI wieku linia kolejowa przebiegająca przez miejscowość Palędzie wraz z bocznicą kolejową została zmodernizowana, wymieniono m.in. podkłady kolejowe i trakcję. W tych samych latach obszar rolniczy po stronie Dąbrówki został zmieniony na obszar mieszkalny lub mieszkalno-usługowy zgodnie z MPZP i Uchwałą Nr XXX/248/2000 z dnia 2000-11-27. Był to początek urbanizacji całej Dąbrówki oraz dalszego rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Palędziu. Nic nie wskazywało na to, że rampa kolejowa stanie się jednym z kluczowych problemów z jakim będą zmagać się obecni mieszkańcy tych dwóch miejscowości.

Początki uciążliwości

Pierwsze sygnały dotyczące uciążliwości funkcjonowania rampy pojawiły się w roku 2015, w którym wykonano  pomiary natężenia hałasu przez tutejszy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Niestety nie udało się wykazać przekroczenia dopuszczalnych norm m.in. przez obowiązek powiadomienia stron o wykonywanych pomiarach. Rok później rdzenni mieszkańcy Palędzia poruszają ponownie temat znacznego hałasu z rampy kolejowej na spotkaniu z ówczesnym Wójtem Adrianem Napierałą. Zwracano uwagę na wzmożoną ilość prowadzonych rozładunków. UG Dopiewo w roku 2016 zwrócił się dwukrotnie do spółki PKP PLK z prośbą o zwiększenie kontroli na rampie w celu zmniejszenia hałasu oraz do WIOŚ w celu ponownego pomiaru emisji hałasu do środowiska.

Badania emisji hałasu

Jednym z kluczowych działań zmierzających do ograniczenia hałasu są wykonywane pomiary emisji hałasu do środowiska. Pomiary wykonywane były wielokrotnie przez ostatnie 5 lat a korzystne rezultaty wskazujące na przekroczenie dopuszczalnych norm udowodniono dopiero po wprowadzeniu zmian w art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) regulującego informowanie stron o wykonywanych pomiarach. WIOŚ, który wykonał pomiary niezapowiedziane dla dwóch wyznaczonych nieruchomości w miejscowości Palędzie wykazał przekroczenia dopuszczalnych norm w dniu 4 grudnia 2018 roku o 4,4dB w jednym punkcie i o 2,7dB w drugim. Dodatkowo pół roku wcześniej na zlecenie UG Dopiewo certyfikowana firma wykonała również pomiary emisji hałasu i w jednym z punktów w dniu 25 maja 2018 wykazała przekroczenie dopuszczalnych norm o 3,9dB. Efektem tych pomiarów było wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 24 czerwca 2020 roku wskazującej całkowity zakaz prowadzenia prac w punkcie ładunkowym w porze nocnej (22:00-6:00) oraz wykonanie dodatkowych pomiarów hałasu przez spółkę PKP PLK. Wyniki tych pomiarów przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2020 były oczywiste ze względu na możliwość poinformowania o tym fakcie podmiotu wykonującego rozładunek. Pomimo, że pomiary te nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm to w wyniku kolejnej kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w dniu  21.12.2020r udokumentowano przekroczenie dopuszczalnych norm na jednej z nieruchomości aż o 6,9dB !. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości emisji hałasu do środowiska określonej w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r. znak WOO-II.4711.1.2018.ZP.19 na podstawie art. 300 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził postępowanie administracyjne w celu ustalenia kary biegnącej oraz kary łącznej związanej ze stwierdzonym naruszeniem za cały rok 2021.

 

Podmioty korzystające z punktu ładunkowego

Ze wspomnianej rampy korzysta kilka podmiotów, ponieważ jest ona zakwalifikowana jako ogólnodostępna. Najczęściej jednak jest to firma Żwirownia Beton Dolata z Dąbrowy, która stałą się najbardziej uciążliwym podmiotem, gdyż podczas swoich prac łamie ustalony przez PKP PLK regulamin bocznicy kolejowej, prowadzi prace w porze nocnej niezgodnie z wydaną decyzją środowiskową,  a także tankuje swoje lokomotywy w niedozwolonych miejscach w obrębie linii kolejowej w Palędziu. Firma ta często wykorzystuje dwie koparki do prowadzenia rozładunków z wagonów generując przy tym jeszcze więcej hałasu i pyłu. Wielokrotnie wystosowane pisma do tej firmy ze strony PKP PLK, UG Dopiewo czy mieszkańców m.in. w sprawie nie prowadzenia rozładunków w weekendy, szczególnie w niedzielę czy stosowanie się do regulaminu bocznicy kolejowej i możliwych godzin rozładunkowych nie przyniosły żadnych rezultatów czego konsekwencją było skierowanie na Policję ponad 20 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia dotyczących pracy w porze nocnej. Policja na podstawie zebranych dowodów przekazała sprawę na drogę sądową. Dla tego podmiotu nie stanowiły przeszkody prace prowadzone w niedzielę czy w święta.

To pokazuje jak interesy jednego właściciela, mieszkańca gminy Dopiewo nakierunkowanego na wzbogacanie się przyćmiewają ogólne zasady działania przedsiębiorstwa zgodnie z panującym prawem i przyjętymi zasadami, wykorzystując przy tym swoich pracowników do nielegalnych prac. Obcym jest również podejście podmiotu do zrównoważonego rozwoju i współpracy z lokalnymi władzami i mieszkańcami.

 

Petycja mieszkańców

W dniu 2.10.2018 mieszkańcy miejscowości Dąbrówka i Palędzie złożyli petycję, w której zwracają się  do Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA o zmianę klasyfikacji rampy przeładunkowej w Palędziu na rampę „Niedostępną do rozładunku towarów:  uciążliwych zapachowo, pylących, generujących duży hałas”. Taki status ramp przeładunkowych posiad już kilka punktów w Polsce m.in. ze względu na niekorzystne oddziaływane na środowisko. Na petycji podpisało się ok 200 mieszkańców. Władze PKP PLK nie przychyliły się pozytywnie do złożonej petycji przedstawiając niezasadne argumenty.

 

Urząd Gminy Dopiewo i radni

Działania Urzędu Gminy Dopiewo zazwyczaj ograniczają się do działań wynikających z nacisków mieszkańców. W naszej ocenie Gmina nie angażuje się w ten wieloletni problem w sposób adekwatny do jego skali. Pomimo reagowania na skargi mieszkańców to jak przyznał Wójt Paweł Przepióra na spotkaniu z przedstawicielami PKP PLK w dniu 12.09.2018, działania Urzędu Gminy sprowadzają się do ich kompetencji i nie mogą za wiele zrobić w tej sprawie, ponieważ teren przynależy do spółki skarbu państwa a jego zarządcą jest PKP PLK ZKL w Poznaniu. Jedną z pierwszych radnych do której zwrócili się mieszkańcy o pomoc była Pani Marta Jamont. Była to pomoc krótkoterminowa bez większych spodziewanych efektów. Kolejne prośby trafiły do radnego Krzysztofa Kołodziejczyka, który na naszą prośbę wielokrotnie podejmował temat problemu rampy  na sesjach Rady Gminy Dopiewo. Dzięki otwartości radnego i braku kompleksów zadawanych pytań dowiedzieliśmy się od ówczesnego wójta Adriana Napierały, że w umowie pomiędzy Gminą a firmą Strabag brakuje istotnego zapisu o tym, iż firma ta nie będzie korzystała z rampy kolejowej w Palędziu wiedząc o jej uciążliwościach. Takie ograniczenia miały znaleźć się w umowie po tym jak jeden z mieszkańców zadał pytanie w tej sprawie do przedstawicieli firmy Strabag na spotkaniu społecznym w Dąbrówce w maju 2017 roku.  Pan Grzegorz Florczyk, dyrektor kontraktu Strabag zapewniał, że nie będzie prowadzonych rozładunków w Palędziu, ma do tego posłużyć punkt Poznań Wola i Poznań Górczyn. Mieszkańcy zostali oszukani ponieważ przez co najmniej 3 miesiące firma Strabag korzystała z rampy w Palędziu tłumacząc się wójtowi, iż rozładowywane kruszywa nie będą stosowane do masy bitumicznej jak stanowi umowa. Wiele zapewnień ze strony firmy Strabag przy tak kontrowersyjnej inwestycji jaką była wytwórnia mas bitumicznych stały się fikcją a urzędnicy Gminy Dopiewo nie zadbali w pełni o dobro mieszkańców

 Niezrozumiałym działaniem Urzędu była również wycinka wszystkich drzew wzdłuż ulicy Kolejowej na potrzeby inwestycji centrum przesiadkowego Park&Ride przy dworcu kolejowym w Palędziu. Drzewa stanowiły naturalną ochronę przed hałasem z linii kolejowej i wypełniały krajobraz tej części Dąbrówki. Nie sposób zgodzić się z wypowiedziami Pana Remigiusza Hemmerlinga z referatu planowania przestrzennego, iż większość tych roślinności stanowiły krzewy i nie było miejsca na adaptację roślinności. Jest to subiektywna ocena nie mająca odzwierciedlenia do odczuć mieszkańców, którzy zauważyli istotną różnicę w emisji hałasu od linii kolejowej. Widok starodrzewia zamieniono na betonową parkingową pustynie.

Na szczęcie na potrzeby prac przygotowawczych pod inwestycje modernizacji linii kolejowej Poznań –Kunowice w latach 2026-2028 UG Dopiewo zgłosił do firmy przygotowującej projekt newralgiczne punkty w Gminie Dopiewo w tym niestrzeżone przejazdy kolejowe czy uciążliwą rampę kolejową.

 

Straż Ochrony Kolei i Policja

Przez pierwsze lata uciążliwości z rampy kolejowej w Palędziu głównie ze względu na prace rozładunkowe poza wyznaczanymi godzinami wykroczenia zgłaszane były do Straży Ochrony Kolei (SOK). Nie przynosiło to większego efektu a informacje przekazywane od dyżurnego w Poznaniu były niejednokrotnie nieprawdziwe i wprowadzały w błąd mieszkańców. Niezrozumiałym były również późniejsze interwencje, które kończyły się upomnieniem dla operatora koparki. Te i inne sytuacje spowodowały, iż kolejne prośby o interwencję każdorazowo kierowano na Policję. Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe na podstawie zebranych dowodów z popełnionych wykroczeń z ostatniego roku.

 

Polskie Koleje Państwowe PLK

Do zarządcy terenu bocznicy kolejowej w Palędziu w raz punktem ładunkowym, którym są Polskie Koleje Państwowe PLK trafiło ponad kilkadziesiąt pism ze strony Urzędu Gminy Dopiewo, mieszkańców, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W pismach tych przedstawiano szereg nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania punktu ładunkowego m.in. niestosowanie się podmiotów do obowiązującego regulaminu, pracę poza wyznaczonymi godzinami, wyniki pomiarów emisji hałasu do środowiska, tankowanie lokomotywy w niedozwolonych miejscach. Proponowano tym samym wiele rozwiązań dotyczących ograniczenia hałasu. Wszystkie propozycje nie spotkały się aprobatą a działania zarządcy tego terenu odnosiły się tylko do zwiększonej kontroli, której miała swoje moce tylko na papierze. Jedynym ukłonem w stronę mieszkańców była decyzja zastępcy dyrektora w biurze zarządu PKP PLK Pana Roberta Lisa, na zlecenie którego został wprowadzony do regulaminu bocznicy zapis o zakazie pracy ładowni w niedzielę.

Przez okres ostatnich 5 lat PKP PLK w żaden sposób nie podjęło próby ograniczenia hałasu na rampie przeładunkowej w Palędziu oprócz tego jednego wyjątku (zakaz pracy w niedzielę). Podejście PKP PLK w tej sprawie jest bardzo pasywne . Jak pokazały wyniki badań, udowodniono kilkukrotnie, że normy hałasu są przekraczane. Odpowiedzi PKP w tej sprawie są zbywające i zaprzeczają wszystkim działaniom w słusznym interesie publicznym, przypominając że jest to jednostka Państwowa, która powinna zadbać o zrównoważony rozwój, a przede wszystkim powinna otworzyć się na dialog publiczny i dążyć do ograniczenia hałasu. Hałasu, który tak bardzo ma negatywne działanie w codziennym życiu.

 

Poseł Bartłomiej Wróblewski

Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do posła, który przynależy do obecnej partii rządzącej i mógłby wywrzeć wpływ na władze spółki skarbu Państwa jakim jest PKP S.A. i wchodzącego w jego skład spółkę PKP PLK. W tym temacie skierowano do posła List Intencyjny z podpisami mieszkańców. Działania podejmowane przez posła w głównej mierze konfrontowane były z dyrektorem Regionu Zachodniego Pawłem Neumannem odpowiedzialnym za inwestycje. Efektem tych działań było zorganizowanie spotkania w siedzibie PKP PLK w Poznaniu we wrześniu 2019 roku i przedstawienie problemu. Dyrektor Paweł Neumann zwrócił uwagę, że jedyną szansą na przeniesienie punktu ładunkowego w Palędziu jest planowana inwestycja polegająca na modernizacji linii kolejowej przy której znajduje się rampa kolejowa. Wspomniana inwestycja planowana jest na lata 2026-2028 przy czym niezbędne będzie pozyskanie funduszy ze środków unijnych na jej realizację. Zatem jest to inwestycja odległa i nie pewna. Dyrektor również odesłał nas do „swoich kolegów” z Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w celu wypracowania działań zmierzających do ograniczenia hałasu. W tym zakresie poseł nie interweniował we wspomnianej spółce a nasze działania i pisma skierowane do Zakładu nie przyniosły pożądanych rezultatów.

 

Ruch Społeczny WSPÓLNOTA wobec hałasu z rampy kolejowej w Palędziu (RS WSPÓLNOTA)

Z powodu zbyt małego zaangażowania Urzędu Gminy Dopiewo oraz bezczynności ze strony PKP PLK powstał Ruchu Społeczny Wspólnota wobec hałasu z rampy kolejowej w Palędziu. Celem Ruchu Społecznego jest podejmowanie szeregu działań zmierzających do polepszenia komfortu życia mieszkańców Palędzia i Dąbrówki w tym przede wszystkim wywieranie nacisku na ograniczenia hałasu i pyłu z rozładunku wagonów. Każdy z mieszkańców może przynależeć do tego ruchu widząc jakie negatywne skutki powoduje funkcjonowanie rampy kolejowej. Wszystkie działania są dokumentowane i przekazywane poprzez social media (facebook) pod użytkownikiem  @RSWspolnota i poprzez stronę internetową www.rampapaledzie.pl

Do najważniejszych działań jakie zostały podjęte przez RS Wspólnota należą:

- współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu doprowadzająca do wykonania kilku pomiarów emisji hałasu i wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary na zarządcę terenu,

- spotkania i współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – została wydana Decyzja Środowiskowa na podstawie zebranych dowodów i pomiarów,

- bieżące informowanie spółek PKP o nieprzestrzeganiu regulaminu i negatywnym wpływie funkcjonowania rampy kolejowej. Małym sukcesem było wprowadzenie „wolnych” niedziel od hałasu do regulaminu bocznicy kolejowej w Palędziu. Ostatecznie w załączniku do regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej znajduje się zapis „nieczynne w godzinach 22:00-6:00, zakaz za/wyładunku towarów w sposób powodujący przekroczenie norm hałasu i generowanie uciążliwych zapachów, nieczynne w niedziele”,

- nawiązanie kontaktu z posłem Bartłomiejem Wróblewskim i organizacja spotkania w poznańskim biurze PKP wraz z nagłośnieniem problemu i potrzebą przeniesienia rampy,

- udokumentowanie większości wykroczeń na rampie kolejowej i przekazanie dowodów na Policje. Sprawa jest w toku postępowania w sądzie administracyjnym,

- nawiązane współpracy z kancelarią adwokacką z planowanym wszczęciem postępowania wobec zarządcy tego terenu i podmiotu wykonującego przeładunek.

- stworzenie i dystrybucja ulotek informujących o naszym działaniu

 

Rampa to sprawa wszystkich mieszkańców

Funkcjonowanie rampy kolejowej w Palędziu ma negatywny wpływ nie tylko na pobliskie tereny mieszkalne ale również na całą społeczność lokalną. Rampa kolejowa to nie tylko hałas i pył o czym mogli się przekonać wszyscy mieszkańcy Dąbrówki i Palędzia kiedy to znanym wszystkim właściciel żwirowni z Dąbrowy w dniu 11 listopada w Dzień Niepodległości (święto) sprawił niespodziankę rozładowując wagony od godz. 6:00 i stawiając wszystkich na nogi nawet w najdalej położonych zakątkach naszej gminy ale to również niewyobrażalna ilość ciężarówek jaka dziennie przejeżdża przez ulicę poznańską w Dąbrówce i pocztową w Palędziu.

Jeden skład pociągu obsługuje ok. 150 ciężarówek, które muszą przyjechać i odebrać kruszywo a więc 300 razy pokonują „nasze” ulice wciągu jednego dnia. W przypadku dwóch składów jest to już 600 kursów dziennie a przy średniej obecnej ilości podstawianych składów liczba wzrasta do 1500 kursów ciężarówek tygodniowo tylko z jednego miejsca. Kolejnym problemem jest zachowanie kierowców tych ciężarówek na naszych drogach, którzy często wymuszają pierwszeństwo i pędzą po ulicy Poznańskiej z nadmierną prędkością stwarzając zagrożenie dla przechodzących przez pasy dzieci do szkół. Mieszkańcy przytaczali ten problem wielokrotnie na forach społecznościowych.

Korki na ulicy poznańskiej wiążą się z niewydolną infrastrukturą ale w dużej mierze z często zamykanym przejazdem kolejowym w Palędziu, który związany jest również z przetaczaniem części składów pociągów na potrzeby rozładunku właśnie na rampie kolejowej. Dziennie nawet po kilkanaście razy.

Lokalizacja samego placu rozładunkowego powoduje, że wyjazd z ul. Pocztowej w Poznańską przez wspomniane ciężarówki wymusza od nich podczas skrętu do zajmowania przeciwległego pasa co stwarza zagrożenie dla uczestniczących w ruchu. Natomiast inne ciężarówki wstrzymują ruch aby umożliwić wyjazd z placu swoim „kolegą” zatrzymując się niejednokrotne na przejeździe kolejowym.

Aby rozwiązać powyższe problemy najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie obecnego punktu rozładunkowego lub jego przeniesienie a jednym z metod jest skierowanie sprawy na drogę sądową przy zaangażowaniu jak największej ilości mieszkańców.

 

Sprawę kierujemy do sądu – pełna mobilizacja mieszkańców całej gminy!

Kilka lat wzmożonej uciążliwości i trudności w jej całkowitym rozwiązaniu wymusiły od nas podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Sprawa będzie skierowana przeciwko firmie Żwirownia Beton Dolata Agnieszka Dolata z Dąbrowy ubiegając się m.in. o zadośćuczynienie za świadome prace poza wyznaczonymi godzinami i negatywnym wpływem swoich działań na lokalną społeczność oraz przeciwko zarządcy tego terenu PKP PLK, który dopuszcza pracę w punkcie ładunkowym pomimo przekroczenia dopuszczalnych norm jak również w oparciu o art. 222 § 2, w nawiązaniu do art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz. U. z 218 r., poz. 1025, z późn. zm. uznając, że prowadzona w sąsiedztwie działalność powoduje zakłócenie korzystania z nieruchomości i stosunków miejscowych. W sprawie będą wykorzystane wszystkie zebrane dowody.

Sprawę możemy wygrać jak zaangażuje się w nią znaczna część lokalnej społeczności do czego bardzo mocno zachęcamy. „Wyciszenie” rampy niewątpliwie poprawi komfort wielu mieszkańców naszej gminy. Każdy mieszkaniec gminy może się zgłosić. Jesteśmy przekonani, że razem nam się uda !

 

Co należy zrobić ?

Zgłosić się do kancelarii adwokackiej wysyłając maila z danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr księgi wieczystej na adres: kancelaria@klarp.pl podając w temacie: Rampa kolejowa w Palędziu lub podać dane telefonicznie pod numerem +48 612246895 / 612246896

Sprawę będzie obsługiwać kancelaria Kuchlewski Latuszewski Adwokaci Radcowie Prawni w Poznaniu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę kierować je na maila: rswspolnota@gmail.com

Koszt postępowania uzależniony będzie od ilości osób uczestniczących, którzy zostaną powiadomieni o jego wysokości przed jego wszczęciem. Dla osób w trudnej sytuacji materialnej przewidujemy pomoc. Liczy się dla nas każdy głos w tej sprawie.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%